Vilkår og bruk

Harryklubben jobber på vegne av medlemmene, men har ikke ansvar for de tjenester og produkter som leveres. Vår oppgave er å fremskaffe og å vurdere de beste tilbudene for å gi medlemmene de fordeler de fortjener. Dårlige tilbud forsvinner og det samme gjør tilbydere som ikke behandler Harrymedlemmer godt over tid.

Tilbyder har normalt ansvar overfor medlemmene. Alt salg av produkter og tjenester til medlemmene reguleres av gjeldende, relevante lover og regler for salg til forbruker.

Harryklubben har ikke økonomisk ansvar for noe som helst når det gjelder tilbud og leveranse.

Vi tar forbehold for skrivefeil.

Avtalsvillkor för företag

Avtalstid avtalas på kontraktet. Om ingen uppsägning sker av Kund eller av ett ombud med en fullmakt av Kund minst 6 månader före avtalets utgång förlängs avtalet med Harryklubben ASs vid förlängningstillfället gällande avtalspris för motsvarande produkt med samma bindningstid som kund redan haft i avtalet. Alla priser till företag är i Norska kronor.

  1. Kund förbinder sig att köpa annonseringspaket från Harryklubben AS till överenskommet pris under avtalsperioden.
  2. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Harryklubben AS för att vara gällande.
  3. Harryklubben AS kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras.
  4. Avtalet träder i kraft från och med undertecknande eller genom muntlig fullmakt av Kund eller dennes behöriga företrädare. Harryklubben AS förbehåller sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer Harryklubben AS tillhanda vid ett senare datum.
  5. Harryklubben AS äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan Harryklubben AS ́s i förväg lämnade skriftliga medgivande.
  6. Harryklubben AS ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Harryklubben AS.
  7. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund.
  8. Avtalet faktureras med 12 månaders förskottsvis betalning, med start första månad efter signering. Normal betalningstid är 10 dagar efter fakturadatum.
  9. Detta avtal är underställt norsk lag. Tvistlösning ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Oslo Forliksråd.